ยุโรปตะวันออก 8 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ -

ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563

ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ และเข้าชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก

EUROPE ALPS 10 DAYS

เดินทาง มกราคม - เมษายน 2563

สัมผัสบรรยากาศเทือกเขาแอลป์ ชมถายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ พร้อมทั้งล่องเรือชมทะเลสาปกษัตริย์