วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
วันที่2 ปารีส – มองค์ แซงมิเชล – โบสถ์ มองแซงมิเชล – แซ็ง มาโล
01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR141
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส

วันที่3 แซ็ง มาโล – ชอมบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์(ลุ่มแม่น้ำลัวร์)

วันที่4 ตูร์(ลุ่มแม่น้ำลัวร์) – La Vallee Village Outlet – ปารีส

วันที่5 ปารีส – อิสระทั้งวันในกรุงปารีส

วันที่6 ปารีส – มองมาร์ต – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์

22.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR038
วันที่7 กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
08.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv