วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พินอูลวิน – นั่งรถม้าชมเมือง (-/-/เย็น)
10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)
12.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709 ** บริการอาหารบนเครื่อง**

13.40 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

วันที่สอง ตลาดเช้าพินอูลวิน – วัดพระมหาอันตูกานตาร์ – ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี – มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ – เจดีย์นมนาง – ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ – กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/ – )

19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv