วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (-/-/เย็น)
07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาท์เตอร์ สายการบินแอร์โรวฟรอท อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู
7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES
10.15 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ SU 271
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

วันที่สอง พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม – ชมโชว์ละครสัตว์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING – เมืองเมอร์มรังส์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่ห้า อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์-สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ชมโชว์ละครสัตว์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่หก ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินเชเรเมเตียโว (เช้า/กลางวัน/-)

15.00 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์
19.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟอท (SU) เที่ยวบินที่ SU 270
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
………………………………………………………………………………………………………….

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv