วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์…โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR981
22.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 2 มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค…โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059
07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี

วันที่ 3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา

วันที่ 4 พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์

วันที่ 5 ปร๊าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์

วันที่ 6 คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ – ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf เวียนนา

วันที่ 7 เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน – เดินทางกลับ

22.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR186
วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.10 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ…โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR980
19.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv