วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน (อิตาลี)
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
20.20 นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR981
23.59 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่2 ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์
01.35 ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศอิตาลี โดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 123
06.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อย

วันที่3 คูร์ – ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่

วันที่4 โคโม่ – ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม – อันเดอร์แมท – แทรช

วันที่5 แทรช – เซอร์แมท – เขากรอนเนอแกรต – โลซานน์ – อินเทอร์ลาเก้น

วันที่6 อินเทอร์ลาเก้น – ภูเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – ซุก

วันที่7 ซุก – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – สนามบิน

16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096
23.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
02.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv