วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ – มิลาน
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS
20.55 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833
23.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
วันที่2 มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้
01.45 เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน…โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR123
07.15 เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

วันที่3 เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้

วันที่4 ปราโต้ – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า

วันที่5 เซียน่า – ทิโวรี่ – La Reggia Designer Outlet

วันที่6 เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – ปอมเปอี – โรม

วันที่7 โรม – ชมเมือง – กรุงวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – ช้อปปิ้งบันไดสเปน – กรุงเทพฯ

22.05 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114

วันที่8 กรุงเทพฯ
05.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
07.05 เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv