วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเอกสารขึ้นเครื่องบิน
วันที่2 มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก – เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์
00.35 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940
07.10 ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

วันที่3 เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส- พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์

วันที่4 นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – ชมเมือง

วันที่5 โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm

วันที่6 อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ – เลาเทอร์บรุนเน่น – กรินเดลวาลด์ – ฟองดูสวิสฯ

วันที่7 กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว – ลูเซิร์น – ชมเมือง

วันที่8 ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซุก – ซูริค – ชมเมือง

วันที่9 ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ

13.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันที่10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv