วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เจียอี้

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 ไทจง – ไทเป– ร้านพายสับปะรด – MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5 ไทเป – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101 – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv