วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
12.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
15.30 น. เหิรฟ้าสู่บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ977
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
21.30 น. ออกเดินทางสู่บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ235

วันที่สอง สิงคโปร์-บริสเบน- ชมเมืองบริสเบน-โกลด์โคสต์
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบริสเบน หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำบริสเบน ได้รับการขนานนามรัฐแห่งแสงแดด เนื่องจากมีแสงแดดตลอดทั้งปี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศ นำท่านผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง โบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น ย่านตึกเก่าของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสต์ เยือนดินแดนแห่งอาณาจักรสีทอง เมืองแห่งชายหาดอันงดงาม เมืองที่มีชายหาดทอดยาว 70 กม. หรือที่เรียกกันว่าชายหาดสีทองของนักวินด์เซิร์ฟ นำท่านสู่ มูฟวี่เวิลด์ โรงถ่ายภาพยนตร์ของ วอเนอร์ บราเธอร์ส หรือที่เรียกกันว่า “ฮอลลีวู้ดแห่งโกลด์โคสต์ ชมการแสดงโลดโผน ของสตั๊นไดรฟเวอร์ การแสดงบนเวทีจัดแสงสีพิเศษ ชมสตั๊นแมนท์ จากภาพยนตร์เรื่องโปลิศจิตไม่ว่าง ผจญภัยไปกับแบทแมนขวัญใจสาว ๆ และตื่นตากับเครื่องเล่นใหม่ ซุปเปอร์แมน เอสเคป ชมภาพยนตร์สี่มิติจากภาพยนตร์เรื่อง เชร็ค ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนนานาชนิด อาทิ สกูปปี้ ดู แบทแมน สาวน้อยมหัศจรรย์ และช้อปปิ้งของที่ระลึก
(เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม โกลด์โคสต์-Catch a Crab ทัวร์จับปูยักษ์ -Tropical Fruit Park -บริสเบน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือเพื่อจับปูยักษ์ Catch a Crab กิจกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากการท่องเที่ยวออสเตรเลีย เริ่มจากนำท่านลงเรือเพื่อล่องไปตามแม่น้ำ Tweed River และมุ่งหน้าเพื่อตามหา Yabbie หรือกุ้งมังกรตัวเล็ก เพื่อนำมาทำเป็นเหยื่อล่อปูยักษ์ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารนกพีลิแกน ที่ต่างมาคอยอาหารจากนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้คือการจับปูยักษ์ ท่านจะสนุกสนานกับการจับปูยักษ์ด้วยตัวของท่านเอง โดยการเอาเหยื่อที่หามาได้ใส่ไว้ในตะแกรงแล้วหย่อนลงไปในน้ำเพื่อล่อเจ้าปูยักษ์มาติดกับ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Tropical Fruit Park สวนผลไม้เขตร้อนที่หายากที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 442 ไร่ ปลูกผลไม้เขตร้อนหลากหลายสายพันธุ์ เริ่มแรกได้ทดลองปลูกผลไม้จำพวก กล้วย มะม่วง ลิ้นจี่ แมคคาเดเมีย และเริ่มปลูกอโวคาโด จนกระทั่งได้จัดตั้งเป็นสถานีวิจัยอโวคาโดแห่งแรกของออสเตรเลีย และได้พัฒนาฟาร์มปลูกผลไม้ให้สวยงามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยในทรอปิคอล ฟรุ๊ต เวิลด์ จะมีผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ ให้ท่านได้ทดลองชิม พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ผลิตจากผลผลิตในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นผลไม้แปรรูป แยม ไอศครีมฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ บริสเบน-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินบริสเบน
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ256
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ982
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv