วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

วันที่สอง ชมซากระ ณ สวนอเอโนะ ุ ุ -วัดอาซากสะุ +ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-ย่านชินจกู ุ-
ออนเซ็น+ขาปยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม ภเขาไฟฟจิ -ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- ทะเลสาบปลาไหล-ลิ้มลองรสชาติสตรอเบอรี่ –
เทศกาลประดับไฟฤดหนาว ู Nabana no Sato

วันที่สี่ ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) – ปราสาททองคินคาคจิุ – เมืองอาราชิยาม่า –
นัÉงรถไฟสายโรแมนติก- ป่ าไผ่- สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า -ย่านชินไซบาชิ-ริงคเอาท์เล็ท ุ -อิออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ

วันที่หก เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรงเทพฯ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv