วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XW112/ 23.40 – 07.10)
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT)

23.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 112
[บริการอาหารร้อนบนเครื่อง]

วันที่ 2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ร้านจำหน่ายของฝาก-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

วันที่ 3 นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ศาลาว่าการทาคายาม่า (ด้านนอก)-ซันมาจิซูจิ-กิฟุ-อิออน มอลล์

วันที่ 4 ศาลเจ้าเฮอัน-กิจกรรมชงชา-ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5โอซาก้า(สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/ 08.30 – 12.10)

08.30 น.นำท่านกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) เที่ยวบินที่ XW 111
บริการอาหารเช้าและน้ำดื่มบนเครื่อง

12.10 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv