วันแรก กรุงเทพฯ – เตหะราน

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกประตูที่ 8 – 9 เคาน์เตอร์ S
โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
23.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน
โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air เที่ยวบินที่ W5050

วันที่สอง เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน – ชีราช

03.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี Imam Khomeini International Airport ทางใต้ของกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่อง)

วันที่สาม ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน

วันที่สี่ ฮิสฟาฮาน

วันที่ห้า อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน

วันที่หก เตหะราน

วันที่เจ็ด เตหะราน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทาง  สู่สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA)
เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
21.45น. เหินฟ้า สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air
เที่ยวบินที่ W5051

วันที่แปด กรุงเทพฯ

07.45 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv