วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (NH808 / 00.30-08.25)
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินออลนิปปอน (NH)
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล)

วันที่ 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – เมืองคุซาสึ – พิธีกวนน้ำ – คารุยซาว่า
00.30 น. ออกเดินทางสู่ญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)

วันที่ 3 คารุยซาว่า – คารุยซาว่า เอาท์เลท – ชิชิบุ – สวนสตรอว์เบอร์รี – นาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ

วันที่ 4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่ 5 วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ – สนามบินฮะเนดะ

วันที่ 6 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (NH877 / 00.55-05.50)
00.55 น. นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH877 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv