วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – เติร์กเมนิสถาน – อิสตันบูล

01:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Turkmenistan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

04:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน โดยเที่ยวบินที่ T5642

10:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

14:10 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5985

16:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านแวะทานอาหารและพาท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก Golden Way Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่

ที่พัก Iris Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ทรอย – เปอร์กามัม – อีชเมียร์

ที่พัก Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 คูซาดาสึ – เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่

ที่พัก Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 อิสปาร์ตา – คัปปาโดเกีย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
**พิเศษ** นำท่านชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance Show สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี

ที่พัก Mustafa Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – อังการ่า

ที่พัก The Ankara Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 อิสตันบูล

ที่พัก Golden Way Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 อิสตันบูล – เติร์กเมนิสถาน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

17:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5986

23:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 9 เติร์กเมนิสถาน – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

03:40 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5647

11:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv