D1: กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )

2100 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

D2: นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า

0005 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
0730 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
ที่พัก : HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

D3: ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท /อาบน้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์

ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

D4: อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

ที่พัก : OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

D5: โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

D6: สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 00.20 – 05.25 )

0020 เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
0525 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

ดูโปรแกรมเดินทาง

 

 

 

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/23 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
092-494-8360 / 098-989-5026
Line : @reisesv